.

محورهای همایش موضوعی همایش:

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی و حوزه عمومی در شرایط همه‌گیری کرونا

موزه‌ها در شرایط همه‌گیری کرونا

•پویایی و تغییرات میراث فرهنگی ناملموس در شرایط همه‌گیری کرونا: آیین‌ها و جشن‌ها، نمایش‌ها و غیره

هویت، اخلاق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در شرایط همه‌گیری کرونا

خانه به مثابه فضای فرهنگی و زندگی در شرایط همه‌گیری کرونا

میراث فرهنگی در جهان پساکرونا

گردشگری

فرهنگ سفر و مسئولیت اجتماعی در شرایط کرونا

فرهنگ اپیدمی و الگوهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری و سفر در شرایط کرونا

حمایت‌های اجتماعی و گردشگری در شرایط کرونا

گردشگری و سفر در جهان پسا کرونا

اخلاق زیست‌محیطی و گردشگری در شرایط همه‌گیری کرونا

گردشگری مجازی در شرایط همه گیری کرونا

 

  صنایع فرهنگی خلاق و هنرهای سنتی

 تاثیر کرونا بر تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی (نظیر کتاب، سینما، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای و غیره).

هنرهای سنتی و صنایع دستی در شرایط همه‌گیری کرونا

تاثیر کرونا بر کنش‌گران و فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه

تاثیر کرونا بر تحولات فرهنگی و هنری

پیامدهای فرهنگی و هنری کرونا

نشانی ارسال چکیده و اصل مقالات:

coronavirusconference@gmail.com

مهلت نهایی دریافت چکیده مقالات: 15 آذر ماه 1399

دریافت اصل مقالات:  15 دی ماه 1399

زمان برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن ماه