هم اندیشی در زمینه بحران همه گیری کرونا

تبادل نظر در خصوص ابعاد اجتماعی و فرهنگی این بحران در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

تولیذ اطلاعات علمی ساختارمند و منسجم در زمینه همه گیری و زدودن اطلاعات نادرست

درک میان رشته ای بحران همه گیزی