چکیده و اصل مقالات می باید مشخصات زیر را در بر داشته باشد:

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی سخنران، موقعیت حرفه‌ای او، متن چکیده، واژگان کلیدی (حداکثر شش واژه)، طرح اهمیت موضوع، روش شناسی، چارچوب نظری و مفهومی، یافته ها، بحث درباره یافته ها و نتیجه گیری. 

روش ارجاع دهی درون متنی و منابع مقاله باید بر اساس روش ارجاع دهی هاوارد باشد. به این منظور به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://libguides.mq.edu.au/referencing/Harvard