سه پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همایش مجازی یاد شده را برگزار می کنند. مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشگاهی مختلف این سه مرکز را یاری نموده اند که اسامی آنها از این قرار است:

مراکز علمی و پژوهشی همکار و مشارکت کننده در همایش:

معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، موسسه فرهنگی اکو، معاونت میراث فرهنگی، مرکز میراث ناملموس تهران، انجمن انسان شناسی ایران،ایکوم( کمیته ملی موزه های ایران)، گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشکده گیلان شناسی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، فرهگستان هنر، مرکز تحقیقات فرهنگ عامه صدا و سیما، موسسه پارپیرار، موسسه مهرورزان گیل، دانشگاه سلجوق.

دانشگاه هایی که به مشارکت دعوت شده اند: دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه گیلان، دانشگاه شهید بهشتی می باشند.

این همایش از مراکز علمی و پژوهشی در سطح کشور، منطقه و دنیا که فعالیت آنها با موضوع همایش و محورهای آن در ارتباط است دعوت می کند تا با همایش یاد شده مشارکت داشته باشند.