چابک‌سازی ساختار سازمانی مشاغل گردشگری در بحران کروناویروس: نقش فناوری‌‌های الکترونیک
کد مقاله : 1001-CNF
نویسندگان:
مصطفی محمودی *1، حسن تقی زاده انصاری2
1مشاور جامعه گردشگری الکترونیک
2رئیس جامعه گردشگری الکترونیک
چکیده مقاله:
بحران شرایطی است که ایجاد عدم‌اطمینان کرده و در آن کنترل بر رویدادها و اطلاعات در دسترس به شدت کاهش می‌یابد. پژوهش و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بحران‌ها فی‌نفسه تعیین‌کننده میزان خسارت نیستند بلکه پاسخ مدیران به بحران است که میزان خسارت‌های وارده را تعیین می‌کند. بحران‌ها همچنین می‌توانند فرصت‌هایی را برای آینده بهتر نوید بدهند و کروناویروس نیز از این قاعده مستثنی نیست. مشاغل سنتی‌کار گردشگری ایران به علت سازگار نبودن با محیط رقابتی این صنعت جهانی، پاسخگو نبودن به نیازهای جدید مسافران و ورود استارتاپ‌های قوی دو گزینه برای انتخاب دارند: اعلام ورشکستگی و خروج از صنعت گردشگری و چابک کردن ساختار سازمانی با استفاده از فناوری‌های الکترونیک. فناوری‌های الکترونیک نقش اساسی را در توسعه چابکی ایفا می‌کنند که بدون آن دستیابی به سرعت و انعطاف‌پذیری که از مفاهیم چابکی می‌باشد غیرممکن خواهد بود. چابکی سازمانی، به عنوان یک قابلیت کلیدی پویا، یک شرکت را قادر می‌سازد تا توانایی سنجش تغییرات محیطی و پاسخ کارآمد و مؤثر به آن‌ها را داشته باشد.
کلیدواژه ها:
گردشگری، بحران، کروناویروس، چابک‌سازی، فناوری الکترونیک
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است