اندر وصف سلسله کرونا ئیان
کد مقاله : 1002-CNF
نویسندگان:
سید احمد حسینی ماهینی *
مدیر مسئول ماهینی نیوز
چکیده مقاله:
ملکزاده ای بود در ملک ری، بغایت ریاست طلب که خواستی ملک پدری را صاحب شدی و نقشه درافکندی که چگونه رضا شدی؟ تا اینکه از چین ستان و آمریکستان ایران مشاورانی نزد او آمدند. وی را گفتند اگر کاری کنی به همه چیز خواهی رسید و پدر معنوی خود را هم کنار خواهی زد! و کرونای جهان خواهی شد و سلسله کروناییان را ایجاد خواهی کرد. وی معنای کرونا رابه فراست دریافت و سخت مشعوف گردید. و از اینکه بتواند تاج شاهی جهان را بر سر گذارد و از ملکزاده بودن خیری ببیند، دستبوس آنان گردید تا قضایا روشن گردد. آنان گفتند باید بر همه پوزبند زنی و در خانه بنشانی. گفت چگونه؟ گفتند خواهیم گفت. و چنین بود که سلسله کرونائیان در چینستان تاسیس و در ماچین هم مردم را به نصب پوزبند و بیتوته نمودن وادار کردند. هرکس نفی می کرد، راهی ان دنیا می شد. سید احمد حسینی ماهینی متخلص به ایژک
کلیدواژه ها:
کرونا، سلسله، نمکی،
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است