مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط همه‌گیری کرونا
کد مقاله : 1005-CNF
نویسندگان:
زهرا فرضی زاده *
گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
یکی از موضوعاتی که در فرایند جامعه‌پذیری و انتقال ارزش‌ها و هنجارها باید مورد توجه قرار گیرد، نهادینه کردن خصیصه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در وجود انسان‌ها است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی یک مهارت اجتماعی است که با مؤلفه‌هایی مانند خیرخواهی، نوع‌دوستی، همدلی، همدردی، دگریاری، اتحاد، اهمیت قائل شدن برای سرنوشت دیگران و تفکر درباره آن، آگاهی، انتخاب آگاهانه، حساسیت درباره مسائل جامعه، اعتماد، گرایش به مشارکت، انسجام اجتماعی و... همراه است. خانواده، نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، و برخی دیگر از نهادهای جامعه به عنوان دست‌اندرکاران فرایند جامعه‌پذیری، نقش مهمی در انتقال این ارزش‌ها و نهادینه‌سازی این خصیصه دارند. یکی از بحران‌هایی که از دسامبر 2019 به تدریج همه کشورهای جهان را درگیر کرد، شیوع بیماری کرونا بود. با وجود هشدارهای بسیار برای اجتناب از حضور غیرضروری شهروندان در مکان‌های بیرون از خانه، اجتناب از سفر و شرکت در مراسم و تجمعات، رعایت فاصله‌گذاری، و رعایت نکات بهداشتی، شاهد بی‌توجهی گروهی از مردم به رعایت هشدارها هستیم که این موضوع بیانگر نهادینه نشدن خصیصه مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. این بحران مسئولیت‌پذیری و بی‌تفاوتی به سلامت خود و سایر شهروندان، به نوعی بحران کرونا و پیامدهای ناشی از آن را نیز تشدید می‌کند. در حالی که مسئولیت‌پذیری شهروندان و احساس مسئولیت برای سلامت همگان، لازمه مدیریت بحران کرونا است. در مقاله حاضر، بعد از تشریح ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان در شرایط شیوع بحران کرونا، راهکارهایی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این وضعیت خاص بیان شده است.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: کرونا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خیرخواهی، نوع‌دوستی، مشارکت
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است