هویت، اخلاق شهروندی و مسئولیت اجتماعی شهروندان ایلامی در شرایط همه‌گیری کرونا
کد مقاله : 1006-CNF
نویسندگان:
علی هاشمی *1، زینب هاشمی2
1کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی
2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران-ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه هویت، اخلاق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در شرایط همه‌گیری کرونا در شهر ایلام انجام گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل کلیه شهروندان ایلامی 18 ساله به بالا و حجم نمونه نیز براساس معیار رسیدن به اشباع نظری 30 نفر بوده است. نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و نمونه‌ها براساس نمونه‌گیری در دسترس و متمایل به همکاری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اخلاق شهروندی شهروندان ایلامی در دوران همه‌گیری کرونا توسط عواملی مانند ضعف مسئولیت اجتماعی شهروندان، کیفیت تهیه و میزان خرید اقلام بهداشتی، ایفای غیرمسئولانه نقش شغلی، کمرنگ شدن بُعد عمل‌گرای هویت ایرانی-اسلامی-کُردی و ... به چالش کشیده شده است. چنانچه نحوه ایفای نقش شغلی بخش زیادی از شهروندان رنج‌های بسیاری را بر اقشار ضعیف و نیز بر کلیت جامعه وارد ساخته است. فقدان آینده‌نگری مسئولانه در بخش زیادی از جامعه ایلامی، و عملکرد غیرمسئولانه اجتماعی آنان شرایط سختی را در دوران همه‌گیری کرونا بر ایلام تحمیل نموده است. کمرنگ شدن بُعد عمل‌گرای هویت ایرانی، اسلامی و کُردی شهروندان به ویژه اقشار ثروتمند جامعه نیز در ضعف اخلاق شهروندی جامعه مذکور آشکار به نظر می‌رسد. در نهایت ضعف مسئولیت‌پذیری اجتماعی اکثریت شهروندان ایلامی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی بار روانی و اقتصادی و فرهنگی ضعف اخلاق شهروندی و مسئولیت‌پذیری را سنگین‌تر کرده است.
کلیدواژه ها:
اخلاق شهروندی، مسئولیت اجتماعی، هویت، همه‌گیری، کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است