تاثیر کرونا بر تولید، توزیع و مصرف صنایع فرهنگی: مطالعه موردی(سینما، کنسرتهای موسیقی، تئاتر)
کد مقاله : 1007-CNF
نویسندگان:
لیلا رهنما *1، هانیه غلامی قالهری2
1اقتصاد فرهنگ و هنر، دانشکده پژوهش های عالی کارآفرینی و هنر، دانشگاه هنر اصفهان ، اصفهان، ایران
2اقتصاد شهری، دانشکده پژوهش های عالی کارآفرینی و هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
صنایع فرهنگی، صنایعی است که محصولات خلاقانه ملموس و ناملموس هنری تولید می کند، این بخش جزء یکی از آسیب پذیرترین بخش ها در کشور است. از زمان انتشار خبر این بیماری تمامی فعالیت های وابسته به این صنایع در 3 اسفند سال 98 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حالت تعلیق درآمده است. با توجه به این که سازمان های مختلف خبر از زیان های زیاد احتمالی این بخش می دهند؛ بررسی این زیان های وارد شده می تواند به مسولین مربوطه کمک کند تا برای حمایت از این بخش در بحران فعلی و بحران های پیش رو بهتر تصمیم گیری کنند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر کرونا بر تولید، توزیع و مصرف بخش سینما، کنسرت های موسیقی و تئاتر می باشد. رویکرد این مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. در این مقاله از آمار سال های 95-98 سالنامه آماری فرهنگ و هنر و دیگر مراکز آمار استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Excel آمارهای مربوطه بررسی شده است. با بررسی داده های موجود این نتایج به دست آمده است: در حوزه سینما در ماه نخست تعطیلی سینما، درآمدی وجود نداشته است، اما از 24 فروردین اولین اکران آنلاین صورت گرفته است، که توانسته است میزان کمی از هزینه های صورت گرفته برای تولید فیلم را جبران کند، در بخش موسیقی تا تیرماه به میزان106,386,244,831 تومان درآمد از دست رفته است، همچنین هنرمندان نتوانسته اند از کنسرت های موسیقی آنلاین درآمدی کسب کنند و در بخش تئاتر به میزان 2,693,266 نفرکاهش تقاضا داشته ایم.
کلیدواژه ها:
صنایع فرهنگی، بحران، سینما، تئاتر، کنسرت های موسیقی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است