تاثیر و کارکرد فضای مجازی بر تحولات بازار صنایع دستی در دوران شیوع کرونا
کد مقاله : 1008-CNF
نویسندگان:
نادیا پورعباس تحویلداری *
کارشناس پژوهشی/ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ پژوهشکده هنرهای سنتی
چکیده مقاله:
صنایع ‌دستی به ‌عنوان فرهنگ عمومی و هویت اجتماعی هر منطقه و کشوری در دنیا قلمداد ‌می‌شود که برای ماندگاری و انتقال آن به نسل‌های بعدی اهتمام می‌ورزند. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال 98 در ایران باعث شد تا فعالان صنایع‌دستی با مشکلات بیشتری مانند از دست دادن بازار عرضه محصولات خود مواجه شوند. در این میان گروهی از فعالین این عرصه به وضعیت حاضر به مثابه یک فرصت نگاه کردند تا بدین وسیله از این شرایط سخت عبور دهد. بهره گیری از کارکردهای پرشمار فضای مجازی، ایده ای بود که توانست سبب تحول در معرفی و بازار عرضه صنایع دستی در دوران شیوع کرونا گردد. از این رو نگارنده در مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای با طرح سوال : "فضای مجازی بر تحولات بازار صنایع دستی در دوران شیوع کرونا چه تاثیر داشته است؟" درصدد بررسی تاثیر و کارکرد فضای مجازی بر تحولات بازار صنایع دستی در دوران شیوع کرونا برآمده است.
یافته های پژوهش حاکی از آن است : کارکردهای فضای مجازی توانست در قالب هایی همچون برگزاری دوره آموزش مجازی افزایش مهارت های فروش اینترنتی صنایع دستی، برگزاری آنلاین آموزش صنایع دستی در فضای مجازی، توسعه فروش آنلاین صنایع دستی،راه اندازی بازارچه مجازی، تبلیغ و عرضه آثار و معرفی صنایع دستی در شبکه های اجتماعی، آموزش و مبادله ی آثار هنری و تشکیل کمپین جهت تشویق و خرید صنایع دستی در زمان کرونا، سبب تحولات بازار صنایع دستی در دوران شیوع کرونا گردد.
کلیدواژه ها:
فضای مجازی،صنایع دستی، تحولات بازار صنایع دستی ،کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است