تحلیل اثرات زیان بار بحران COVID-19 بر اقتصاد صنایع خلاق فرهنگی مطالعه موردی: ایالات متحده
کد مقاله : 1010-CNF
نویسندگان:
پرناز گودرزپروری *1، امیر باقری گرمارودی2
1گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده مقاله:
بحران COVID-19 ضربه سختی به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها وارد نمود. صنایع خلاق فرهنگی یکی از بخشهایی است که بیشتر در معرض خطر این بحران قرار دارد. هنر ، فرهنگ و خلاقیت یکی از سه بخش اصلی (همراه با علم و فناوری و همچنین تجارت و مدیریت) است که اقتصاد منطقه ای را هدایت می کند. این مطالعه اثرات بحران COVID-19 را بر اقتصاد خلاق ، متشکل از صنایعی مانند فیلم ، تبلیغات و مد و همچنین مشاغل خلاق مانند نوازندگان ، هنرمندان ، مجریان و طراحان تخمین می زند. شاخص ترین ابزار قابل بهره جویی، زیان در فروش کالاها و خدمات ، اشتغال و درآمد صنایع خلاق فرهنگی و مشاغل خلاق است. اقدامات کوچک و متوقف کننده شکاف خسارت را جبران نمی کند. یک استراتژی جامع برای بهبود شرایط صنایع خلاق مورد نیاز است. این استراتژی باید از پایین به بالا باشد ، اما در سراسر ساختار حاکمیتی پشتیبانی شده، توسط مشارکت های خصوصی و محلی، سازمان های هنری و فرهنگی ، ساختارهای توسعه اقتصادی و گروه های اجتماعی هدایت شود. عبا توجه به گزارشهای منتشره و مقیاس صنایع خلاق فرهنگی در ایالات متحده، بررسی ها نشان از آسیب پذیری شدید این کشور در اثر محدودیتهای ناشی از این بحران دارد. این پژوهش میکوشد آسیب پذیری و تهدیدات این امر را در سطح ملی ، ایالتی و کلانشهرهای این کشور بررسی نموده، شرایط آتی را تخمین بزند.
کلیدواژه ها:
بحران کرونا، صنایع خلاق فرهنگی، اقتصاد خلاق، مدیریت بحران
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است