این همایش به صورت مجازی برگزار شده و نیازی به پرداخت هزینه برای ثبت نام وجود ندارد.